Reglement

pag.1/13 14-8-2019

Reglement van de Recreatieve Voetbal Competitie De Baronie ’97.
www.rvcdebaronie.nl
Email rvcdebaronie97@hotmail.com
Algemene zaken:
1.
Het dagelijks bestuur van de competitie bestaat uit de volgende zes personen.
Voorzitter: Johan Raats tel. 003176 5971796 / 032477663228

Secretaris / Penningmeester: Johan Kustermans tel. 003176 5975337

Scheidsrechters / Competitieleiding: Christ Biemans tel. 003176 5310549 / 0031651081969

Ledenadministratie: Cees van Eekelen. tel. 003176 5228189 / 00316 57802449

Berichten / weekbrief: Tonny Martens. tel. 003176 5964249 / 00316 10534378

2.
Taakverdeling:
Contact adres programma: Christ Biemans.
Scheidsrechter zaken: Christ Biemans b.g.g. Tonny Martens.
Strafzaken: Tonny Martens – Christ Biemans – Johan Raats.
Ledenadministratie: Cees van Eekelen.
Boetes: Tonny Martens – Johan Kustermans.
Weekbrief: Tonny Martens.
Contributiegelden: Johan Kustermans.
Contact adres uitslagen: Tonny Martens.

3.
Elk jaar is er een aantal personen van het dagelijks bestuur verkiesbaar. Als hun termijn verlopen is zijn deze personen direct herkiesbaar. Deze verkiezingen worden gehouden tijdens de jaarvergadering in december.
Het rooster van aftreden is als volgt,
2019. Johan Raats / Christ Biemans.
2020. Tonny Martens / Cees van Eekelen.
2021 Johan Kustermans

Pag. 2/13

4.
Een nieuwe club of elftal, dat aan deze competitie wil deelnemen, dient zich uiterlijk zeven dagen voor de jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij de leiding. Een club of elftal, dat door enigerlei reden uit de competitie verwijderd is, of zich teruggetrokken heeft, dient zich eveneens opnieuw schriftelijk aan te melden. Het bestuur zal dan de beslissing nemen of het aangemelde team toegelaten zal worden. Voor een nieuw aangenomen team geld een proeftijd van een jaar.
Na deze proeftijd wordt er in de jaarvergadering gestemd of het betreffende team definitief toegelaten wordt tot de competitie. Deze stemming gebeurt schriftelijk; ieder elftal heeft recht op een stem. De uitslag van de stemming wordt bepaald door de meerderheid van de stemmen.

5.
Het programma wordt samengesteld door de competitieleiding.
Deze beslist over eventuele wijzigingen van de te spelen wedstrijden en aanvangstijden.

6.
Een gewonnen wedstrijd betekent drie punten voor de winnaar.
Bij een gelijkspel krijgen beide elftallen een punt.

7.
Een beslissingswedstrijd, halve finale en bekerfinale worden altijd gespeeld op een door het bestuur te bepalen veld en met neutrale grensrechters. Is na 90 minuten speeltijd de stand nog gelijk dan volgt er een verlenging van twee keer 15 minuten. Is de stand dan nog gelijk, dan worden er strafschoppen genomen.
De strafschoppen mogen alleen door de speler genomen worden, die aan het einde van de verlenging aan de wedstrijd deelnamen. De strafschoppen worden eerst genomen door vijf aangewezen spelers/speelsters, daarna om en om door de overige zes spelers die nog geen strafschop genomen hebben.

8.
Het bestuur zal per jaar minimaal twee vergaderingen uitschrijven; van deze vergaderingen worden steeds notulen gemaakt, die aan alle betrokkene toegestuurd worden.
De plaats, datum en tijd van deze vergaderingen worden minimaal acht dagen van tevoren bekend gemaakt door middel van de weekbrief of een aparte uitnodiging via Email of post.

9.
De competitie duurt tot juni 2019. Elk elftal moet zich tot die tijd beschikbaar houden als men niet alle wedstrijden heeft gespeeld. Het kan zijn dat er nog geen programma is uitgebracht om welke redenen dan ook.

10.
Elftallen kunnen 1 keer per competitie vrij vragen: 1 keer in de 1e helft, dit moet voor 1 juli bekend zijn. En de 2e helft, dit moet voor 1 november bekend zijn.

Pag. 3/13

Afgelastingen:

1.
Als bij de K.N.V.B. de wedstrijden van het district ZUID 1, alle categorieën, afgelast worden dan wordt het totale programma compleet afgelast (zie hiervoor teletekst van Ned. 1-2 of 3 pagina 603). Tijdens de winterstop van de K.N.V.B. wordt er door het bestuur beslist.
Er hoeven geen wedstrijdformulieren ingeleverd te worden.

2.
Bij twijfel over afgelasting voor veldeigenaren en clubs.

1) Kijk op teletekst pagina 603 Ned. 1, 2 of 3 zuid 1 alle categorieën.
2) Kijk op de site www.rvcdebaronie.nl. Tot zaterdag 18.00 uur kan op de site of via de mail een melding komen als alles is afgelast, dit is bindend. Na 18.00 uur wordt er gebeld door het bestuur.

Bij complete afgelastingen door de K.N.V.B. wordt er niet op de site vermeld en er wordt niet gebeld, en er worden geen wedstrijdformulieren ingeleverd.

B. Indien er geen complete afgelastingen zijn:

3.
Bij onbespeelbaar veld en eigenaar keurt het veld af.
1) Veldeigenaar brengt het thuisspelende elftal op de hoogte.
2) Thuisspelend elftal belt zo snel mogelijk tegenstander.
3) Thuisspelend elftal belt C. Biemans 076 5310549 of 06 51081969 b.g.g. Tonny Martens 06 10534378 voor 18.00 uur op zaterdag (na 18.00 uur volgt er een boete) of op zondag morgen.
Bij geen gehoor (antwoordapparaat, voicemail of Email is niet bindend) altijd een ander bestuurslid bellen, Tonny Martens 06 10534378 of Johan Kustermans 076.5975337.
Blijft een elftal in gebreken dan volgt er een boete van € 20.00, komt dit voor de twee keer voor heeft dit elftal de wedstrijd met 5-0 verloren.
Het thuisspelend elftal moet altijd een wedstrijdformulier of Email voor 18.00 uur inleveren of verzenden. Gebeurt dit niet volgt er een boete van € 7.00.

4.
Als een veldeigenaar het veld goedkeurt maar de scheidsrechter niet moet het thuisspelend elftal een wedstrijdformulier inleveren.

5.
Er zal geen vaste winterstop in het competitieprogramma opgenomen worden. De competitie en het bekerprogramma gaan gewoon door. Als de velden het toelaten zullen er wedstrijden gespeeld worden.
Als het te slecht is kan het bestuur het hele programma afgelasten.
Het bestuur meldt dit aan de thuisspelende elftallen en scheidsrechters.
Het thuisspelende elftal meldt het aan de tegenstander en veldeigenaar.

Indien alle wedstrijden zijn afgelast door de competitieleiding (voor zaterdag 18.00 uur) zal het op de website worden vermeld of via een mail. Zie punt 2

6.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Pag. 4/13

Wedstrijdzaken:
1.
Ieder thuisspelend elftal dient te beschikken over een speelveld volgens de K.N.V.B. normen. Het veld dient goed bespeelbaar te zijn, de doelen dienen wit te zijn en voorzien van netten die in goede staat verkeren en juist bevestigd zijn. Het veld dient goed en voor iedereen duidelijk afgelijnd te zijn en voorzien van hoekvlaggen. Wanneer de scheidsrechter vindt dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden, omdat aan een van bovenstaande eisen niet wordt voldaan, mag deze de wedstrijd afgelasten.
Als de wedstrijd door nalatigheid van de thuisclub geen doorgang kan vinden, heeft men deze met 0-5 verloren en een boete van € 60.00.

2.
Elke vereniging dient op het veld goed herkenbaar te zijn. De aanvoerder van elk elftal dient een aanvoerdersband te dragen. Bij dezelfde kleur van shirts dient de thuisclub voor een afwijkende kleur shirts of hesjes te zorgen. Ook moet de keeper voor een afwijkende kleur shirt zorgen, zowel afwijkend van de eigen kleur als mede die van de tegenstander.

3.
Het programma wordt samengesteld door de wedstrijdleiding. Deze beslist over eventuele wijzigingen en aanvangstijden van de wedstrijden. De wedstrijden worden in principe gespeeld op zondag. De aanvang van de wedstrijden is tussen 9.00 uur en 11.30 uur en moet op het hele of halve uur beginnen. Als de competitie te ver in het seizoen uitloopt kan de leiding er toe overgaan tot het vaststellen van doordeweekse wedstrijden.

4.
Elke club moet voor een geschikte grensrechter zorgen. Er moet een grensrechter aanwezig zijn voor elk team; als er geen grensrechter aanwezig is moet men een speler aanwijzen en desnoods met een onvolledig elftal voetballen. De minimale leeftijd van een grensrechter is 15 jaar.

5.
Per wedstrijd mag er vijf keer incl. de doelman worden gewisseld. Dit mag meerdere keren dezelfde persoon zijn.

6.
Men is verplicht om per team met minimaal zeven gezonde spelers te spelen, namelijk zes veldspelers en een keeper. Wanneer men dit vereiste aantal niet haalt, wordt het beschouwd als niet aanwezig zijn van een elftal, heeft dit elftal de wedstrijd met 5-0 verloren en er volgt een boete van € 60.00.

7.
Bij afwezigheid van een der elftallen, dient men een wachttijd in acht te nemen van 10 minuten na het vastgestelde tijdstip van aanvang van de wedstrijd. Is het betreffende elftal dan nog niet speelklaar wordt dit beschouwd als niet aanwezig zijn. De scheidsrechter zal de tijd en de naam van het elftal op het wedstrijdformulier vermelden. Boete € 60.00 en 5-0 verloren en 3 punten in mindering.

Pag. 5/13

8.
Verloopt een wedstrijd zo slecht dat de scheidsrechter genoodzaakt is deze te staken, dan wordt voor de club die de staking heeft veroorzaakt de wedstrijd als verloren beschouwd, uitslag 5-0 of hoger naargelang de stand op het moment van de staking. Beslissing over de veroorzaker van de staking ligt bij de scheidsrechter, die dit meldt aan het bestuur.

9.
Elke speler van een elftal is verplicht scheenbeschermers te dragen, is dit niet zo dan mag deze speler of spelers niet aan de wedstrijd deelnemen. Kan een wedstrijd hierdoor niet doorgaan, heeft het elftal dat in gebreke blijft met 5-0 verloren. Zijn beide elftallen in gebreke wordt de wedstrijd wel opgenomen als gespeeld doch beide teams blijven zonder punten. De kosten, die aan deze wedstrijd verbonden zijn, worden over beide teams verdeeld. Is er een elftal in gebreke gebleven dan betaalt dit elftal alle kosten. Boete € 60.00.

10.
Elk thuis spelend elftal is verplicht een waterzak incl. water en een E.H.B.O. koffer aanwezig te hebben op het veld. Als er geen gevulde waterzak met water aanwezig is krijgt het thuisspelend elftal een boete van € 10.00.

11.
Ieder elftal is gerechtigd om te reclameren over de aan hen gegeven rode kaart. Dit kan alleen schriftelijk gemeld worden, doch dient dit binnen drie dagen na de speeldag in het bezit te zijn van de strafcommissie, zie strafzaken. De strafcommissie zal te allen tijde het rapport van de scheidrechter als het meest zwaarwegend beschouwen.

12.
Als een elftal voor de 3e keer in een competitie niet aanwezig is om te voetballen (sterfgeval van speler of begeleider is een uitzondering) zal het bestuur bekijken of dit elftal uit de competitie gezet wordt. Dit elftal moet zich weer opnieuw aanmelden om in de volgende competitie weer mee te kunnen doen.

13.
Als een van beide elftallen in gebreken blijft (waardoor een wedstrijd niet gespeeld kan worden)volgt er een boete van € 60.00. Als het voor de eindstand van belang is kan het bestuur besluiten dat de wedstrijd op een later tijdstip alsnog wordt gespeeld.

14.
Als veldeigenaar en scheidsrechter het veld goed keuren zijn de elftallen verplicht om aan de wedstrijd te beginnen. weigert een elftal dit te doen dan verliezen ze de wedstrijd met 5-0 en een boete van € 60.00. Weigeren beide elftallen dan wordt de wedstrijd opgenomen als gespeeld zonder punten en alle bij de elftallen krijgen een boete van € 60.00.

15.
Er worden per wedstrijd door de scheidsrechter 0 t/m 10 punten gegeven voor een sportiviteit prijs.
Hij noteert deze onder aan het wedstrijdformulier.

Pag. 6/13

Spelers en begeleiders:
1.
Iedereen, die op enigerlei wijze aan deze competitie deelneemt: voetballer, grensrechter, scheidsrechter, begeleider, enz., doet dit volledig op eigen verantwoording en risico. Het bestuur kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

2.
Voor de aanvang van de competitie, dient ieder deelnemend elftal een lijst met de volgende gegevens in te dienen.
a. Naam, geboortedatum en adres van elke speler.
b. Van elke speler een pasfoto van recente datum (elke andere foto zal door het bestuur geweigerd worden).
c. Het adres van het veld waar men de thuiswedstrijden speelt en de namen van de andere elftallen die van hetzelfde veld gebruik maken.
d. Aanvangstijd van de thuiswedstrijden.
e. De kleuren van het hoofdtenue waar men in speelt en de kleuren van het reservetenue.
f. Contactadres van het elftal met naam, adres en telefoonnummer.
g. Aangegeven dient te worden wie actief K.N.V.B. of K.B.V.B. speler is en bij welke vereniging.
h. Elke club dient tevens een naam, adres en telefoonnummer van een persoon op te geven die voor hun elftal enkele wedstrijden per seizoen kan leiden, indien de wedstrijdleiding dit nodig acht.
i. De datum, waarop deze gegevens met inleggelden ingeleverd dienen te zijn, wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgesteld.
j. Minimale leeftijd van een speler is 15 jaar.

3.
Op de spelerslijsten mogen maximaal 30 spelers staan. Als er een speler afgemeld wordt en het pasje van deze persoon wordt ingeleverd, dan mag hier een andere speler voor opgegeven worden. Bij clubs met meerdere elftallen mogen maximaal 8 spelers van een elftal ook op de lijst van een ander elftal vermeldt staan. Een speler van een club met meerdere elftallen en die opgegeven is voor een bepaald elftal, kan tijdens de competitie wel overgaan naar een hoger ingedeeld elftal, maar nooit naar een lager ingedeeld elftal.
Een wisselspeler mag op een speeldag niet spelen voor twee elftallen. Gebeurt dit toch dan is het bestuur genoodzaakt om beide elftallen te straffen en de betreffende wedstrijden van deze elftallen als verloren te beschouwen uitslag 5-0.

4.
Ieder elftal mag maximaal 10 K.N.V.B. of K.B.V.B. spelers opgeven. Er mogen per wedstrijd 7 K.N.V.B. of K.B.V.B. deelnemen inclusief wisselspelers. Spelers van de K.N.V.B. of K.B.V.B. die een schorsing hebben, mogen tijdens de duur van deze schorsing ook niet aan deze competitie deelnemen. Mochten er meer dan 5 K.N.V.B. of K.B.V.B. speler op het wedstrijdformulier staan volgt er een boete van € 80,00 en is de wedstrijd met 5-0 verloren
Zes weken voor het einde van de competitie mag er geen enkele speler meer aangemeld worden.

5.
Nieuwe spelers kunnen tijdens de competitie aangemeld worden. Dit moet schriftelijk gebeuren, voorzien van naam, adres, geboortedatum en pasfoto. Bij een speler van de K.N.V.B. of K.B.V.B. moet tevens de naam van de vereniging waar hij voor uitkomt opgegeven zijn. Zijn deze gegevens niet compleet dan wordt de opgave geweigerd. De nieuw aangemelde speler is speelgerechtigd na een bindende wedstrijd. Nieuwe spelers dienen aangemeld te worden bij de ledenadministratie (Cees van Eekelen).

Pag. 7/13

6.
Het is niet toegestaan dat een speler voor verschillende clubs van deze competitie speelt. Tijdens de competitie kan een speler niet overgaan naar een andere club die aan deze competitie deelneemt.
Als een elftal stopt tijdens de competitie, dan mogen de spelers die voor dit elftal opgegeven waren overgaan naar een andere club of elftal.

7.
Wanneer bij een elftal een speler meespeelt die niet gerechtigd is, wordt de wedstrijd als verloren beschouwd uitslag 5-0 en een boete van € 80.00 voor de overtredende club. Als een persoon die geschorst is, optreedt als grensrechter of scheidsrechter wordt de wedstrijd eveneens als verloren beschouwd voor de overtredende club. Voor de betreffende speler of persoon wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd en blijft de straf gehandhaafd. Ook wordt deze speler niet uitbetaald voor het fluiten van een wedstrijd. Komt dit bij hetzelfde elftal voor de tweede keer in de competitie voor, dan wordt dit elftal van competitie en bekervoetbal uitgesloten.

8.
Als een speler na een rode kaart niet het veld verlaat en de wedstrijd is doorgegaan wordt de wedstrijd als verloren beschouwd 5-0. De speler krijg 4 wedstrijden boven op de straf die hij krijgt voor de rode kaart.

9.
Wanneer iemand een schorsing heeft staan, en de volgende wedstrijd wordt niet gespeeld omdat de tegenstander zich afmeld, en deze wedstrijd krijgt de uitslag van 5-0 vervalt ook 1 wedstrijd van de schorsing.

10.
Als een speler zich verbaal zo misdraagt t.o.v. scheidsrechter, grensrechter, medespeler of tegenstander dat de scheidsrechter hem rood geeft en een strafrapport indient, krijgt desbetreffende persoon afhankelijk van zijn uitlatingen minimaal 5 en maximaal 10 wedstrijden schorsing. Tevens is hij verplicht om mondeling of schriftelijk zijn excuses aan te bieden bij desbetreffende scheidsrechter, grensrechter, medespeler of tegenstander. Bied hij zijn excuses niet aan blijft hij geschorst tot hij dit wel gedaan heeft.

11.
Het is verboden om alcoholische dranken tijdens wedstrijden langs en op het veld te nuttigen.
Dit hoort niet bij een voetbalwedstrijd thuis. Als dit wel gebeurt dan moet de scheidsrechter dit melden bij het bestuur. Het bestuur zal dan passende maatregelen nemen.

Pag. 8/13

Financiële regelingen en boetes:
1.
Alle betalingen dienen contant of op bankrekeningnummer t.n.v. voetbalcomp. Baronie 97 NL20 RAB 0173942326 voldaan te worden onder vermelding van: inleg contributie of boete met vermelding van data van vermelding in weekbrief, evenals de naam van elftal.

2.
Het inleggeld voor het betreffende seizoen wordt steeds vastgesteld in de jaarvergadering. Dit bedrag is inclusief vergoedingen voor scheidsrechters, weekbrieven, enz. De kosten voor deelnamen aan de bekercompetitie worden tevens in de jaarvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld moet worden voldaan in twee termijnen.
Eerste termijn: voor aanvang van de competitie.
Tweede termijn: voor aanvang van tweede helft van de competitie.
De grootte van de termijnen en de datum waarop deze betaald dienen te zijn, worden op de jaarvergadering vastgesteld.

3.
Een club of elftal dat uit de competitie verwijderd wordt of gestopt is, kan geen recht doen gelden op teruggave van inleggelden of andere uitkeringen uit de competitiekas.

4.
Wedstrijdformulieren dienen op de wedstrijddag ingeleverd te worden voor 18.00 uur bij: Tonny Martens: in de brievenbus, via de mail. De wedstrijdformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn. Onvolledig ingevulde formulieren worden geweigerd en beboet. Bij verzuim van bovenstaande volgt een boete van € 7.00 te betalen binnen een maand na publicatie in de weekbrief. Als het wedstrijdformulier niet op de speeldag is ingeleverd moet dit alsnog binnen 2 dagen na de speeldag ingeleverd worden. Gebeurt dit niet dan komt er een boete van € 14.00 bij, dus boven op de boete van € 7.00 die er al stond.

5.
Door een gebrek aan vaste scheidsrechters worden er elke week clubs aangesteld om te fluiten. Komt de scheidsrechter van een club die moet fluiten niet opdagen, dan krijgt de club, die hiervoor aangewezen was, een boete van € 80.00.

6.
De vergoeding voor de scheidsrechter bedraagt € 20.00 per wedstrijd, zowel voor de reguliere competitie als voor de bekercompetitie. Bij de halve finale en de finale van de bekercompetitie en beslissingswedstrijden van de gewone competitie worden neutrale grensrechters aangewezen, vergoeding eveneens € 20.00. Deze vergoeding wordt door de competitieleiding uitgekeerd.

7.
Bij de halve finales en finale van de bekercompetitie en de beslissings wedstrijden van de competitie wordt de plaats van de velden door de competitieleiding vastgesteld. De huur van deze velden wordt door de competitieleiding betaald aan de eigenaren van deze velden.

Pag. 9/13

9.
Bij het niet op komen dagen van een elftal, zonder dit vooraf aan tegenstander en competitieleiding gemeld te hebben, zijn de kosten van de scheidsrechter en de huur van het veld voor rekening van het elftal dat niet is komen opdagen: totale boete € 60.00 bestaande uit € 20.00 voor de scheidsrechter en € 40.00 voor huur van het veld. In dit geval wordt de huur van het veld zijnde € 40.00 aan de veldeigenaar door de competitieleiding betaald.
Als een elftal te weinig spelers heeft en een wedstrijd niet door kan gaan, moet men dit de dag voor de wedstrijd uiterlijk om 18.00 uur per telefoon (via Email, whatsapp of inspreken van voicemail mag niet) doorgeven aan Christ Biemans (b.g.g. Tonny Martens)en de tegenstander. Als een club na 18.00 uur afbelt, of niet alle personen worden gebeld volgt er een boete van € 60.00. Bij geen gehoor van deze personen een ander bestuurslid bellen.
De wedstrijd wordt te allen tijde als verloren beschouwd. Alleen een overlijden van een der spelers of direct betrokkene kan en mag als een geldig excuus worden gezien.
Er dient een wedstrijdformulier ingeleverd te worden door het elftal dat niet kan spelen.

10.
Bij het niet bijwonen van een aangekondigde vergadering volgt een boete van € 15.00. Bij het afwezig zijn tijdens de prijsuitreiking op de feestavond (altijd tussen 22.00 en 23.00 uur), volgt een boete van € 50.00. Alleen een overlijden van een der spelers of direct betrokkene kan en mag als een geldig excuus worden gezien.

11.
Boetes dienen betaald te worden binnen een maand na vermelding in de weekbrief. Zijn deze niet voldaan dan wordt het bedrag per maand verdubbeld. Het inleggeld dient op de eerder vermelde datums voldaan te zijn, bij het niet betalen volgt eveneens een verdubbeling. Een boete die opgelegd word zal altijd een kenmerk / nummer hebben om de administratie te vergemakkelijken.

12.
Niet aanwezig bij kascontrole dan volgt er een boete van € 80.00.
Pag. 10/13

Strafzaken:
Algemeen:
Aan het einde van het seizoen vervallen alle gele kaarten.
De straffen ten gevolge van meerdere gele kaarten of een rode kaart gaan mee naar het volgende seizoen.
Het strafsysteem werkt als volgt:
2 gele kaarten in een wedstrijd betekend rood = 1 wedstrijd geschorst.
1e gele kaart in het seizoen = geen straf.
2e gele kaart in het seizoen = 1 wedstrijd geschorst.
3e gele kaart in het seizoen = geen straf.
4e gele kaart in het seizoen = 2 wedstrijden geschorst.
5e gele kaart in het seizoen = geen straf.
6e gele kaart in het seizoen = 3 wedstrijden geschorst.

Strafcodering: (“S” is de scheidsrechter, “GR” is de grensrechter)
01. Het gooien van zand / gras of ander voorwerp geel.
02. Wegtrappen / gooien van de bal als het spel dood is geel.
03. Onvoldoende afstand nemen bij vrije trap geel.
04. Belemmeren van spelhervatting geel.
05. Bal spelen met hand (geen scoringskans) geel.
06. Zonder toestemming van “S” het veld verlaten geel.
07. Zonder toestemming van “S” het veld betreden geel.
08. D.m.v. woord / gebaar kenbaar maken het niet eens te zijn met “S” geel.
09. Vasthouden van tegenstander (geen scoringskans) geel.
10. Gevaarlijk spel geel.
11. Ruw ten val brengen van een speler geel.
12. Wegduwen van tegenstander geel.
13. Ruw en onbesuisd spel geel.
14. Bedreigen van tegenstander geel.
15. Beledigen van tegenstander of medespeler geel.
16. Bal spelen met de hand (scoringskans) rood 1 wedstrijd.
17. Beledigen van “S” en of “GR” rood 4 wedstrijden.
18. Bedreigen van “S” en of “GR” rood 5 wedstrijden.
19. Handtastelijk protesteren tegen “S” en of “GR” rood 6 wedstrijden.
20. Pogen tot trappen of slaan van een speler rood 3 wedstrijden.
21. Pogen elleboogstoot of kniestoot te geven aan speler rood 3 wedstrijden.
22. Bal in gezicht gooien van speler, “S” of “GR” rood 3 wedstrijden.
23. Weigeren naam op te geven rood 2 wedstrijden.
24. De verkeerde naam op geven rood 4 wedstrijden.
25. Spuwen naar speler / publiek, “S” of “GR” rood 4 wedstrijden.
26. Op Grove en brute wijze speler onderuit halen rood 3 wedstrijden.
27. Slaan / schoppen van speler en of publiek rood 6 wedstrijden.
28. Op onregelmentaire wijze scoringskans ontnemen rood 2 wedstrijden.
29. Op discriminerende wijze zich uitlaten t.o. speler en of publiek rood 1 wedstrijd.
30. Geven van elleboogstoot / kniestoot aan speler en of publiek rood 5 wedstrijden.
31. Ernstig wangedrag tegen over speler en of publiek (provoceren) rood 2 wedstrijden.
32. Geven van kopstoot aan speler en of publiek rood 6 wedstrijden.
33. Met een gestrekt been inkomen rood 4 wedstrijden
34. Langs achteren een speler onderuithalen rood 4 wedstrijden
35. Het slaan en of schoppen van “S” en of “GR” rood Uitsluiting van de competitie voor 3 seizoenen.

Pag. 11/13

Wordt een speler drie keer binnen twee seizoenen geschort voor de hier onder vermelde codes, zal het bestuur zich genoodzaakt zien deze speler te verwijderen uit de competitie.
code 17 code 18 code 19 code 20 code 21 code 22
code 25 code 27 code 30 code 31 code 32 code 33
code 34 code 35

Pag. 12/13

Scheidsrechters en grensrechters:
1.
De scheidsrechter wordt aangesteld door het bestuur volgens het programma. De grensrechter wordt geleverd door de club zelf en dient de spelregels goed te kennen. Laat zijn functioneren te wensen over, is de scheidsrechter gemachtigd hem te laten vervangen. Een speler of andere persoon mag tijdens een schorsing niet als grensrechter of scheidsrechter functioneren. Een grensrechter dient alle besluiten van een scheidsrechter te respecteren en zal ook nalaten te protesteren tegen welke besluiten dan ook.

2.
Is er 10 minuten na de geplande aanvangstijd nog geen scheidsrechter, kan men in onderling overleg een scheidsrechter aanwijzen. Gaan beide elftallen hiermee akkoord zal later ook geen protest mogelijk zijn omtrent het functioneren van de scheidsrechter.
Gaat men niet akkoord wordt de wedstrijd op een nader te bepalen datum ingehaald.

3.
Als de officieel aangewezen scheidsrechter door een of ander oorzaak te laat is en voor de rustpauze alsnog arriveert, zal deze in overleg de wedstrijd over nemen.

4.
Een scheidsrechter is verplicht achtereenvolgens de netten, belijning en het veld te controleren. Is de thuisclub niet in staat eventuele gebreken binnen een half uur te herstellen kan de scheidsrechter indien hij dit noodzakelijk acht de wedstrijd afgelasten.

5.
Alle wedstrijdformulieren moeten uiterlijk in de rust ingevuld zijn. De scheidsrechter gaat dit in de rust controleren met de pasjes er bij. Is het niet volledig ingevuld of niet aanwezig volgt er een boete van € 7.00 . Als een scheidsrechter een speler ziet staan die niet gerechtigd is om mee te spelen meldt hij dit bij het bestuur doch laat hij de wedstrijd gewoon uitspelen.

6.
Een scheidsrechter fluit naar eer en geweten en zal derhalve nooit tolereren dat er enig verbaal geweld tegen hem en of de grensrechter plaats vindt. Ook voor de leiders en aanvoerders van de clubs ligt hier een belangrijke taak. Indien een scheidsrechter aan zijn eigen waarneming twijfelt, kan hij in voorkomende gevallen de grensrechter raadplegen, echter wel in acht nemend dat de grensrechter niet altijd onpartijdig zal zijn.

7.
Alle voorkomende zaken, die niet verlopen volgens de richtlijnen, die het bestuur aangeeft, dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden. Ook de gele en rode kaarten die tijdens de wedstrijd gegeven zijn dienen op beide wedstrijdformulieren vermeld te worden. De voor en achter naam en het nummer van de betreffende speler(s) en de codering van de straf moeten zo duidelijk mogelijk ingevuld worden. Als de wedstrijd niet op het afgesproken tijdstip begint, dient men de gewijzigde aanvangstijd op het formulier in te vullen.

8.
Als na de wedstrijd het onmogelijk was om op een fatsoenlijke manier de wedstrijdformulieren in te vullen en te ondertekenen, dan kan de scheidsrechter thuis hier een strafrapport over invullen en dit opsturen of faxen naar de strafcommissie.

Pag. 13/13

9.
Het bestuur houdt zich het recht voor om te alle tijden ongeacht welke wedstrijd een grensrechter aan te stellen, (deze grensrechter zal dan betaald worden door de competitie).

10.
Als voor of na een wedstrijd een of meerderen spelers zich zo slecht gedragen tegen over de scheidsrechter en/of grensrechter kan een scheidsrechter altijd een gele of rode kaart geven. Is dit een rode kaart dan is de speler direct geschorst. De tijdslimiet hiervoor is een half uur voor de wedstrijd en een 1 heel uur na de wedstrijd.

11.
Een elftal dat op een bepaalde speelzondag niet hoeft te spelen is ten alle tijden verplicht om een scheidsrechter te leveren als hier voor gebeld wordt door een bestuurslid.
Voor het weigeren om een scheidrechter te leveren volgt een boete van € 80.00.
Als een elftal vrij heeft gevraagd geld dit niet.

12.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen.

Aanvulling reglement RVC De Baronie97 Pag. 1/4.

Een directe vrije schop:
Hieruit kan rechtstreeks gescoord worden.
Een directe vrije schop wordt aan een speler gegeven indien:
1. hij een tegenstander trapt of probeert te trappen.
2. hij een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen.
3. hij springt naar een tegenstander.
4. hij een tegenstander aanvalt.
5. hij een tegenstander slaat of probeert te slaan.
6. hij een tegenstander duwt.
7. hij een tackel om de bal te veroveren zodanig uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt geraakt dan de bal.
8. hij een tegenstander vast houdt.
9. hij een tegenstander bespuwt.
10. hij opzettelijk de bal met de hand of arm speelt.
(Dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied.)
Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Strafschop:
Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt mits deze in het spel is.

Een indirecte vrije schop:
Hieruit kan nooit rechtstreeks gescoord worden. altijd moet er een tweede speler de bal geraakt hebben (keeper, mede speler, speler in de muur). Raakt niemand de bal aan en de bal gaat rechtstreeks in het doel dan is het gewoon een doeltrap en geen doelpunt.
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij:
1. indien een speler te laag kopt.
2. indien een speler inkomt met een te hoog geheven been.
3. indien een speler commentaar geeft op de leiding.
4. indien een speler buitenspel staat en er word voor gefloten.

Een indirecte vrije schop:
Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied één van de hieronder vermelde overtredingen begaat.
1. Langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt.
2. De bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht en zonder dat deze is geraakt door een andere speler.
3. De bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld.
4. De bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler.
5. Speelt op een gevaarlijke wijze.
6. Een tegenstander in diens loop belemmert.
7. Een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd, waarvoor het spel wordt onderbroken (praten) om een speler te waarschuwen of van het veld te sturen (slaan of spuwen naar een speler).

Pag. 2/4.

Belediging:
Grove belediging van scheidsrechter, grensrechter of speler betekent direct ROOD.
Dit geldt voor iedereen die in of langs het veld aanwezig is.
De scheidsrechter heeft het recht om de wedstrijd te staken.
Kaarten kunnen ook gegeven worden een half uur voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd tot 1 uur na het affluiten.
Wel de kaarten doorgeven aan strafcommissie (strafrapport).

Disciplinaire straffen:
De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, wisselspeler of een vervangen speler.
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf een half uur voor het moment dat hij het speelveld betreedt tot één uur nadat hij het speelveld na het laatste fluitsignaal heeft verlaten.

Geel: Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft: (zie wedstrijdreglement)

Rood: Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft: (zie wedstrijdreglement)

Wat in orde moet zijn (thuisspelende elftal):
– Afwijkende kleur van het tenue ten opzichte van de tegenstander.
– Belijning van het speelveld.
– Grashoogte (zeker in het doelgebied).
– De netten.
– Vlaggen (hoeken en van de grensrechters).
– Verbandtrommel.
– Indien mogelijk: kleedruimte voor de scheidsrechter.
– Grensrechter: denk eraan dat hij de assistent is van de scheidsrechter. Maakt hij teveel fouten: waarschuwing in overleg met de scheidsrechter; nog niet goed dan verzoeken om de vlag weg te leggen een om een andere assistent vragen.
Wat in orde moet zijn voor beide elftallen:
– Aanvoerdersband.
– Scheenbeschermers (niet dragen, dan niet spelen).
– Waterzak.

Weigering van noemen van naam:
Speler weigert naam te noemen na waarschuwing (geel). Dan aanvoerder de naam vragen, weigert hij, dan wedstrijd staken.
Strafcommissie bepaalt de straf.
Officiële waarschuwing naar de club

Pag. 3/4.

Buitenspel:
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie, indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander.

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien;
– hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt.
– hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander.
– hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders.
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een:
– doelschop
– inworp
– hoekschop.

Strafbaar:
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter actief bij het spel is betrokken door:
– in te grijpen in het spel; of
– een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; of
– voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie.

De bal uit het spel:
De bal is uit het spel indien hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht.
Het spel wordt onderbroken door de scheidsrechter.

De bal in het spel:
De bal is in het spel wanneer hij terugspringt van een doelpaal, doellat of hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft.
De bal is in het spel wanneer hij terugspringt van de scheidsrechter of een assistent scheidsrechter, wanneer deze zich binnen de lijnen bevindt.

De inworp: (procedure)
Met voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staan. Met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staan. Beide handen gebruiken. De bal inwerpen van achter het hoofd en daarboven loslaten.

Weersomstandigheden tijdens de wedstrijd:
Bij hevige regen, mist, sneeuwval of onweer doet de scheidsrechter er verstandig aan om de wedstrijd tijdelijk te staken. Hij moet dit “tijdelijk” duidelijk tegenover de partijen tot uitdrukking brengen (niet langer dan 30 minuten).

Onweer wordt gevaarlijk voor de spelers, toeschouwers enz. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan 10 seconden, dan de wedstrijd onmiddellijk staken (30 minuten).

Pag. 4/4.

Standaarduitrusting: (spelers)
– een trui of shirt
– een korte broek. Wanneer een slidingbroek wordt gedragen, moet deze van dezelfde kleur zijn als de broek.
– scheenbeschermers. Moeten volledig zijn bedekt door de kousen. Moeten vervaardigd zijn van geschikt materiaal (rubber, plastic of vergelijkbaar materiaal). Moeten een redelijke mate van bescherming bieden.
– aanvoerdersband.
– geschikt schoeisel.

Aantal spelers:
Begint een elftal met zeven spelers en de scheidsrechter moet er één, wegens een overtreding
van regels, opdracht geven het speelveld te verlaten (in orde maken van de kleding), dan
moet de scheidsrechter een wachttijd van 15 minuten toestaan.
Zijn er dan nog geen zeven spelers, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Aanvangsuur:
Begin op tijd: het is mogelijk om tien minuten te wachten. Daarna de wedstrijd niet meer laten
beginnen.