Programma

17 februari 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Liesbos 4 KPJ Made 09.30 uur E.v d List
Wiga 2 KPJ Liesbos 1 09.30 uur J.Ossenblok
Krochten boys Ostaayense boys 09.30 uur H.Biemans
KPJ Etten Dula 10.30 uur W.de Ruyter
Stan van Eekelen Gerrit boys 10.00 uur E.Dubbelman
UBZ 2000 KPJ Liesbos 2 10.00 uur A.Lanooy
Buitenlust’72 vrij
24 februari 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Buitenlust’72 KPJ Liesbos 4 09.30 uur J.Ossenblok
KPJ Made Wiga 2 10.00 uur H.Biemans
KPJ Liesbos 1 Ostaayense boys 10.00 uur E.v d List
KPJ Etten Stan van Eekelen 10.30 uur A.Lanooy
Gerrit boys UBZ 2000 09.30 uur W.de Ruyter
Dula Krochten boys 10.30 uur E.Dubbelman
KPJ Liesbos 2 vrij
carnaval 3 – 4 maart
10 maart 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Wiga 2 Buitenlust’72 09.30 uur A.Lanooy
Ostaayense boys KPJ Made 10.00 uur E.Dubbelman
Dula KPJ Liesbos 1 10.00 uur J.Ossenblok
Krochten boys Stan van Eekelen 09.30 uur W.de Ruyter
UBZ 2000 KPJ Etten 10.00 uur H.Biemans
KPJ Liesbos 2 Gerrit boys 09.30 uur E.v d List
KPJ Liesbos 4 vrij
17 maart 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Liesbos 4 Wiga 2 09.00 uur J.Ossenblok
Buitenlust’72 Ostaayense boys 09.30 uur H.Biemans
KPJ Liesbos 1 Stan van Eekelen 10.00 uur E.Dubbelman
UBZ 2000 Krochten boys 11.00 uur E.v d List
KPJ Etten KPJ Liesbos 2 10.30 uur A.Lanooy
KPJ Made Dula 10.00 uur W.de Ruyter
Gerrit boys vrij
24 maart 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Ostaayense boys KPJ Liesbos 4 10.00 uur A.Lanooy
Stan van Eekelen KPJ Made 10.00 uur W.de Ruyter
UBZ 2000 KPJ Liesbos 1 10.00 uur E.v d List
Krochten boys KPJ Liesbos 2 09.30 uur E.Dubbelman
Gerrit boys KPJ Etten 09.30 uur J.Ossenblok
Dula Buitenlust’72 10.00 uur H Biemans
Wiga 2 vrij
31 maart 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Krochten boys KPJ Made 09.30 uur W.de Ruyter
Buitenlust’72 KPJ Etten 09.30 uur E.Dubbelman
KPJ Liesbos 4 Gerrit boys 10.00 uur E.v d List
Wiga 2 KPJ Liesbos 2 09.30 uur H.Biemans
Ostaayense boys UBZ 2000 10.00 uur A.Lanooy
Dula Stan van Eekelen 10.00 uur J.Ossenblok
KPJ Liesbos 1 vrij
7 april 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Dula Wiga 2 10.00 uur H.Biemans
Stan van Eekelen KPJ Liesbos 4 10.00 uur E.Dubbelman
UBZ 2000 Buitenlust’72 09.30 uur J.Ossenblok
KPJ Liesbos 2 KPJ Made 10.00 uur E.v d List
Gerrit boys KPJ Liesbos 1 09.30 uur A.Lanooy
KPJ Etten Krochten boys 10.30 uur W.de Ruyter
Ostaayense boys vrij
Inhaalweekend
14 april 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Made Stan van Eekelen 10.00 uur H.Biemans
Krochten boys KPJ Etten 09.30 uur J.Ossenblok
Inhaalweekend
2e Paasdag 22 april.
22 april 2019 aanvangstijd scheidsrechter
Wiga 2 Ostaayense boys 09.30 uur E.Dubbelman
KPJ Liesbos 4 Dula 09.30 uur E.v d List
Buitenlust’72 Stan van Eekelen 09.30 uur W.de Ruyter
KPJ Made UBZ 2000 10.00 uur A.Lanooy
KPJ Liesbos 1 KPJ Liesbos 2 10.00 uur J.Ossenblok
Gerrit boys Krochten boys 09.30 uur H.Biemans
KPJ Etten vrij
28 april 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Liesbos 1 KPJ Made 09.00 uur J.Ossenblok
Buitenlust’72 Krochten boys 09.30 uur A.Lanooy
KPJ Etten KPJ Liesbos 4 10.30 uur W.de Ruyter
Gerrit boys Wiga 2 09.30 uur E.Dubbelman
KPJ Liesbos 2 Ostaayense boys 10.00 uur H.Biemans
UBZ 2000 Dula 11.00 uur E.v d List
Stan van Eekelen vrij
5 mei 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Liesbos 1 Buitenlust’72 10.00 uur E.v d List
Krochten boys KPJ Liesbos 4 09.30 uur E.Dubbelman
Wiga 2 KPJ Etten 09.30 uur H.Biemans
Ostaayense boys Gerrit boys 10.00 uur J.Ossenblok
Dula KPJ Liesbos 2 10.00 uur A.Lanooy
Stan van Eekelen UBZ 2000 10.00 uur W.de Ruyter
KPJ Made vrij
12 mei 2019 aanvangstijd scheidsrechter
KPJ Made Gerrit boys 10.00 uur J. Ossenblok
nog uitspelen 30 min.
KPJ Liesbos 2 Stan van Eekelen 10.00 uur E. v.d. List
19 mei 2019
KPJ Made Buitenlust’72 10.00 uur H. Biemans